Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti obce na úseku požární ochrany

17. 11. 2007

Povinnosti obce na úseku požární ochrany stanovené zákonem o požární ochraně

 
Obec, jako základní územní samosprávní celek, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání rovněž veřejný zájem. Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti nebo v působnosti přenesené. Za kterou se považuje státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům obce. I zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( „dále jen zákon o PO“ ) ukládá obci povinnosti v působnosti samostatné i v přenesené. Tyto povinnosti jsou stanoveny v § 29 zákona o PO.

 
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

 • zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
 • členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
 • udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
 • zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu,
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
 • zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
 • zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
 • umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
 • spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky,
 • organizuje preventivně výchovnou činnost,